Program PIT 2013/2014 - PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L i inne PITy 2013

Kliknij tutaj aby pobrać darmowy program PITy 2013/2014.

Doskonały program do sporządzania deklaracji rocznych PIT, pobierz go bezpłatnie i przygotuj PIT za 2013 rok w kilka minut! Program PITy 2013/2014 pomoże Ci przygotować i wysłać przez internet (e-deklaracje) wszelkiego rodzaju PITy, w tym najpopularniejsze PIT-37, PIT-28 i PIT-36, a także PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Rozliczysz nim dochody z pracy, z emerytury lub renty, dochody zagraniczne, a także dochody z działalności gospodarczej i najmu. Odliczysz także wszystkie obowiązujące ulgi podatkowe, w tym ulgę na dzieci i ulgę na internet.

Składki ZUS

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

 • Tadeusz
 • Kategoria: Składki ZUS
 • Odsłony: 1469

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Podatek dochodowy obliczony według zasad ogólnych (art. 27 ustawy o PDOF) - PIT-36 lub PIT-37, metodą liniową (art. 30c ustawy o PDOF) - PIT-36L, ryczłtem PIT-28 ulega w pierwszej kolejności obniżeniu o kwotę składki zapłaconej na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych.

Odliczeniu podlegają składki opłacane w ciągu roku podatkowego

 • bezpośrednio przez podatnika,
 • pobrane w roku podatkowym przez płatnika,

zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych.

Z dniem wejścia w życie (1 styczeń 1999 r.) systemu ubezpieczeń wprowadzonych przez rząd premiera Jerzego Buzka składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 7,5% podstawy. Tak określona wysokość składki obowiązywała w roku 1999 i 2000. W roku 2001 i 2002 wzrosła do 7,75% od podstawy i w takiej wysokości wyrażonej kwotowo odliczana była od podatku. W związku ze wzrostem składki w 2003 r. do 8% zadecydowano, że odliczenie od dochodu ma pozostać w wysokości 7,75% liczone od podstawy i tak pozostało do dzisiaj mimo, że składka wzrosła do 9% i taka obowiązuje od 2007 roku. Różnica między 7.75%, a 9% liczona od podstawy i wyrażona kwotowo to pomniejszenie m.in. wynagrodzenia, emerytury,  zysku podatnika. 

Przypadek gdy składki na ubezpieczenie zdrowotne pobiera płatnik przedstawiamy na najprostszym wyliczeniu płacy z tytułu wynagrodzenia za pracę (w zł.).

 1. Płaca podstawowa                                                               1.600,00
 2. Ubezpieczenie emerytalne (9.76%)                                          156,16
 3. Ubezpieczenie rentowe (1,5%)                                                  24,00
 4. Ubezpieczenie chorobowe (2,45%)                                            39,20
 5. Razem składki na ubezp. społ. (2+3+4)                                    219,36   - do pobrania i odliczenia od dochodu
 6. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (1-5)  1.380,64
 7. Ubezpieczenie zdrowotne
  1. Składka wyliczona (9%)                                           124,26
  2. Składka pobrana*                                                     124,26
  3. Składka odliczona od podatku (7,75%)*                  107,00
 8. Koszty uzyskania przychodu                                                      111,26
 9. Podstawa naliczenia zaliczki na podatek dochodowy (1-5-8)      1.269,00
 10. Zaliczka na podatek dochodowy (18% - 46,33**)                       182,09
 11. Pobrana zaliczka na podatek dochodowy (10-7c)                          75,00
 12. Do wypłaty (1-5-7b-11)                                                     1.181,38

* W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy, składkę obliczoną obniża się do wysokości tej zaliczki.

** Kwota 46,33 zł. to miesięczna kwota zmniejszenia podatku wynikająca z kwoty wolnej od podatku według skali podatkowej.

Podatnik sporządzający zeznanie roczne na druku PIT 37 lub PIT 36 wpisując kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne przepisuje ją z informacji uzyskanej od płatnika, ponieważ do informacji tej płatnik wpisuje kwotę składki podlegającej odliczeniu, anie tą pobraną.

W przypadku przedsiębiorcy odprowadzającego składki na ubezpieczenie zdrowotne sporządza on deklaracje na odpowiednich drukach, a następnie powinien przekazać w wymaganym terminie składki na odpowiednie konto bankowe ZUS. Terminowe opłacenie składek daje możliwość ich odliczenia od podatku dochodowego za miesiąc, w którym występuje obowiązek podatkowy.

Najniższa składka na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych w 2013 roku liczona była od podstawy 2.908,13 zł. i wynosiła 261,73 zł. miesięcznie (2,908,13 x 9%), ale kwota jaką mógł odliczyć od podatku dochodowego to 225,38 zł. (2.908,13 x 7,75%). Składka płacona w styczniu 2013 dotycząca miesiąca grudnia 2012 roku wynosiła 254,55 zł., a kwota składki do odliczenia to 219,19 zł.

Wysokości składek na najniższe ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek są takie same jak w przypadku przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych.   

            

 

Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne

Odliczenie od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne w 2013 roku

W celu obliczenia należnego podatku dochodowego należy określić wysokość podstawy obliczenia podatku, którą ustala się po odliczeniu między innymi składek na ubezpieczenie społeczne. Odliczeniu od dochodu podlegają składki określone w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych i są to składki zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących lub potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika.

Odliczeniu nie podlegają składki, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie odlicza się również składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W przypadku gdy składki na ubezpieczenie społeczne pobiera i odprowadza do organu emerytalno - rentowego płatnik, zobowiązany jest on również do sporządzenia informacji o ich wysokości w roku podatkowym, na odpowiednim druku, który przekazuje podatnikowi i urzędowi skarbowemu. Informacja ta (PIT 11, PIT 40, PIT 11A lub inne) przekazywana jest w terminie do końca lutego roku następnego po roku podatkowym i zawiera również dane dotyczące dochodu, zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenie zdrowotne i inne. Podatnik sporządzając zeznanie podatkowe na formularzu PIT 37 lub PIT 36 przenosi te dane na druk zeznania podatkowego, a m.in. kwotę składek na ubezpieczenie społeczne.

Przedsiębiorcy odprowadzający składki bezpośrednio na własne ubezpieczenie społeczne  oraz osób z nimi współpracujących, sporządzają deklaracje na odpowiednich drukach i przekazują składki w wymaganych przepisami terminach. Terminowe przekazywanie składek gwarantuje możliwość zaliczenia ich w koszty działalności gospodarczej lub odliczenia od dochodu (przychodu) w miesiącach, w których dokonywane są ich zaliczenia (księgowania) lub odliczenia. W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, nawet jednodniowa zwłoka w opłacaniu składek skutkuje pozbawieniem prawa do zasiłku chorobowego.

Najniższe miesięczne składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych w 2013 r. liczone były od podstawy 2.227,80 zł. i wynosiły:

 • ubezpieczenie emerytalne (stawka 19,52%)          434,87 zł.,
 • ubezpieczenie rentowe (stawka 8,00%)                178,22 zł.,
 • ubezpieczenie chorobowe (stawka 2,45%)              54,58 zł.,
 • ubezpieczenie wypadkowe (stawka 1,93%*)           43,00 zł.,
 • łączna miesięczna składka                             710,67 zł.  

* składka dotyczy płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych.

Przedsiębiorca płacąc składkę w terminie do 10 lub 15 styczeń 2013 r. opłacał składkę za miesiąc grudzień 2012 r., a więc tą liczoną od innej podstawy, a składka ta wynosiła 674,88 zł. Jak wynika z powyższego najniższa składka przedsiębiorcy z uwzględnieniem dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wynosiła 8.492,25 zł. za cały rok 2013. Nawiasem mówiąc nie spotkałem przypadku aby przedsiębiorca płacił wyższą składkę niż najniższa.

W 2014 r. składka za grudzień 2013 r. płacona w styczniu wynosi 710,67 zł., a płacone od lutego do końca roku 716,99 zł. miesięcznie. Suma składek na ubezpieczenie społeczne wyniesie za 2014 r. 8.597,56 zł.

Przedsiębiorca obliczając w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy (PIT-36, PIT-36L) lub na zryczałtowany podatek dochodowy (PIT-28) w celu określenia podstawy opodatkowania odlicza od dochodu (przychodu) składki zapłacone na ubezpieczenie społeczne. Odliczenia tego nie może dokonać jeżeli kwoty wydatkowane na składki zaliczył wcześniej do kosztów uzyskania przychodu. Zaliczenie składek na ubezpieczenie w koszty jest oczywiście możliwe jedynie w przypadkach gdy podatek określany jest na zasadach ogólnych (PIT 36) lub metodą liniową (PIT 36L). Uwzględnienie składek w kosztach jest szczególnie opłacalne, jeżeli podatnik rozlicza stratę z działalności gospodarczej lub niewielki dochód, którego wysokość nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.     

        

Program PITy 2013/2014

Polecamy Państwu doskonały program PITy 2013/2014, którym bez najmniejszych problemów można wypełnić wszystkie druki PIT za 2013 rok, w tym PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Program PIT 2013/2014 jest darmowy i można go pobrać z naszej strony.

Sprawdź także stronę abcpodatkowe.pl, gdzie znajdziesz wiele informacji na temat podatków, jak na przykład PIT 37, PIT 36, PIT-28 i o innych deklaracjach podatkowych.

PIT-37

Już ponad milion podatników złożyło PIT-37 programem PIT 2013/2014. Program ten ma wbudowany kreator druków PIT, dzięki niemu PIT-37 można przygotować w parę minut, wystarczy podać tylko kilka kwot z PIT-11, kreator umieści je w odpowiednich pozycjach druku PIT-37.

e-Deklaracje

Jak wysłać e-deklarację przez internet? Najlepiej skorzystać z programu PITy 2013/2014, wystarczy kilka kliknięć i PIT trafia do Urzędu Skarbowego. Polecamy wszystkim tą metodę dostarczania deklaracji przez internet online, nie ma lepszego sposobu na złożenie PIT za 2013 rok. Nie potrzebujesz przy tym drogiego podpisu kwalifikowanego, wysyłamy PITy przez internet za darmo!