Program PIT 2013/2014 - PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L i inne PITy 2013

Kliknij tutaj aby pobrać darmowy program PITy 2013/2014.

Doskonały program do sporządzania deklaracji rocznych PIT, pobierz go bezpłatnie i przygotuj PIT za 2013 rok w kilka minut! Program PITy 2013/2014 pomoże Ci przygotować i wysłać przez internet (e-deklaracje) wszelkiego rodzaju PITy, w tym najpopularniejsze PIT-37, PIT-28 i PIT-36, a także PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Rozliczysz nim dochody z pracy, z emerytury lub renty, dochody zagraniczne, a także dochody z działalności gospodarczej i najmu. Odliczysz także wszystkie obowiązujące ulgi podatkowe, w tym ulgę na dzieci i ulgę na internet.

Odliczenie straty z lat ubiegłych

Odliczenie straty z lat ubiegłych

Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) przewidują możliwość odliczenia straty z lat ubiegłych. Podstawa prawna określająca warunki umożliwiające zastosowanie takiego odliczenia to art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF).

Strata podatkowa powstaje wówczas gdy poniesione koszty uzyskania przychodu są wyższe niż przychody. Strata wystąpić może w każdym okresie rozliczeniowym tj. za miesiąc, narastająco za kilka miesięcy roku podatkowego lub za rok podatkowy. W przypadku możliwości odliczenia straty za lata ubiegłe bierzemy pod uwagę tylko te straty, które wystąpiły za poszczególne lata podatkowe, czyli te które wykazane zostały w rocznym zeznaniu podatkowym.

Kwota straty musi pochodzić z tytułu przychodów osiąganych w związku z działalnością opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie odliczymy strat z działalności, z której dochody zwolnione są od podatku, chociażby z tego powodu, że nie są one wykazywane w zeznaniach podatkowych.

Stratę wykazaną w zeznaniu rocznym można rozliczyć przez pięć kolejnych lat, w których wystąpił dochód. Jeżeli w tym okresie podatnik nie odliczy straty w całości lub części, nie odliczona strata nie będzie mogła w przyszłości mieć wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego.

W każdym z pięciu lat podatnik może odliczyć nie więcej niż 50% straty wykazanej za rok podatkowy. Odliczana strata może wynikać z rozliczenia jednego lub kilku lat podatkowych, ale odliczenie z każdego z tych lat nie może przekroczyć 50% straty z danego roku i nie może dotyczyć lat wcześniejszych niż rok poprzedzający pięcioletni dopuszczalny okres odliczenia straty. Sporządzając zeznanie roczne za 2013 możliwe jest więc odliczenie straty powstałej za lata 2008 - 2012.  

Ze względu na 50-procentowy limit odliczanej straty, podatnik może odliczyć stratę najkrócej w ciągu dwóch lat, a najdłużej w przeciągu pięciu lat po roku jej wykazaniu. Zaznaczyć należy, że w przypadku nie odliczenia całej 50-cio procentowej straty w danym roku podatkowym, w roku następnym możemy odliczyć nie więcej niż 50% straty. Nie odliczona w przysługującej wysokości strata nie kumuluje się z odliczaną stratą w następnych okresach podatkowych.

Odliczenie straty możliwe jest na bieżąco w ciągu roku podatkowego, to jest przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. W przypadku uzyskania dochodów w pierwszych miesiącach roku podatkowego podatnik może odliczyć stratę do wysokości pełnego limitu odliczenia, tzn. nie ogranicza przysługującego 50-cio procentowego odliczenia straty do limitu 1/12 za każdy miesiąc podatkowy.

Strata odliczona być może wyłącznie od dochodów osiąganych z tego samego źródła przychodu z jakiego poniesiono stratę.

Ustawa o PDOF określa źródła przychodu, a są nimi przychody uzyskiwane z:

  • stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracy nakładczej, emerytury lub renty,
  • działalności wykonywanej osobiście,
  • pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • działów specjalnych produkcji rolnej,
  • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym również  dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze olbo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
  • kapitałem pieniężnym i prawami majątkowymi, w tym odpłatnym zbyciem praw majątkowych,
  • odpłatnym zbyciem nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz innych rzeczy poza działalnością gospodarczą,
  • innych źródeł.

W ramach powyższych źródeł podatnik może rozliczać stratę poniesioną tylko i wyłącznie z danego źródła. Łączenie odliczenia straty z jednego źródła z przychodami z innych źródeł jest niedopuszczalne i grozi w razie uszczuplenia zobowiązań wobec budżetu sankcjami wynikającymi z przepisów ustawy karno-skarbowej.

Stratę z lat ubiegłych odliczymy więc w zeznaniu podatkowym PIT-28, w przypadku gdy działalność gospodarcza w latach osiągnięcia straty rozliczana  była na zasadach ogólnych. Odliczymy również w PIT-36, PIT-36L i PIT-38.    

Program PITy 2013/2014

Polecamy Państwu doskonały program PITy 2013/2014, którym bez najmniejszych problemów można wypełnić wszystkie druki PIT za 2013 rok, w tym PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Program PIT 2013/2014 jest darmowy i można go pobrać z naszej strony.

Sprawdź także stronę abcpodatkowe.pl, gdzie znajdziesz wiele informacji na temat podatków, jak na przykład PIT 37, PIT 36, PIT-28 i o innych deklaracjach podatkowych.

PIT-37

Już ponad milion podatników złożyło PIT-37 programem PIT 2013/2014. Program ten ma wbudowany kreator druków PIT, dzięki niemu PIT-37 można przygotować w parę minut, wystarczy podać tylko kilka kwot z PIT-11, kreator umieści je w odpowiednich pozycjach druku PIT-37.

e-Deklaracje

Jak wysłać e-deklarację przez internet? Najlepiej skorzystać z programu PITy 2013/2014, wystarczy kilka kliknięć i PIT trafia do Urzędu Skarbowego. Polecamy wszystkim tą metodę dostarczania deklaracji przez internet online, nie ma lepszego sposobu na złożenie PIT za 2013 rok. Nie potrzebujesz przy tym drogiego podpisu kwalifikowanego, wysyłamy PITy przez internet za darmo!