Program PIT 2013/2014 - PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L i inne PITy 2013

Kliknij tutaj aby pobrać darmowy program PITy 2013/2014.

Doskonały program do sporządzania deklaracji rocznych PIT, pobierz go bezpłatnie i przygotuj PIT za 2013 rok w kilka minut! Program PITy 2013/2014 pomoże Ci przygotować i wysłać przez internet (e-deklaracje) wszelkiego rodzaju PITy, w tym najpopularniejsze PIT-37, PIT-28 i PIT-36, a także PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Rozliczysz nim dochody z pracy, z emerytury lub renty, dochody zagraniczne, a także dochody z działalności gospodarczej i najmu. Odliczysz także wszystkie obowiązujące ulgi podatkowe, w tym ulgę na dzieci i ulgę na internet.

Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu

W zależności od źródła przychodu przepisy określają jakie koszty można uznać jako koszty uzyskania danego przychodu. Ogólna definicję kosztów uzyskania przychodów, zawarta w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF), określa je jako koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Dla potrzeb sporządzenia zeznań podatkowych PIT-37 lub PIT-36  interesują nas koszty uzyskania przychodu z tytułu:

  1. stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
  2. umów zleceń lub o dzieło zawieranych poza działalnością gospodarczą,
  3. praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów.

Wysokość kosztów uzyskania przychodów w każdej z powyższych grup ustawodawca ograniczył ryczałtem lub limitem, pozostawiając jednak możliwość zastosowania wyższych kosztów w przypadku ich udokumentowania.

Odnośnie pkt. 1. Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, które określa art. 22 ust. 2 ustawy o DPOF nie uległy zmianie od kilku lat i przedstawiają się następująco:

 

Pracownik

Kwota

miesięczna

(zł.)

Kwota roczna

(zł.)

 z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego

stosunku pracy oraz pracy nakładczej

 111,25

 nie więcej niż

1.335,00

równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku

pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

 z każdego

z tych stosunków

111,25

 łącznie nie

więcej niż

2.002.05

 z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego

stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub

czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością,

w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskał dodatku za

rozłąkę

 139,06

 łącznie nie

więcej niż

1.668,72

 równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku

pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce

stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza

miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie

uzyskuje dodatku za rozłąkę

 z każdego z

tych stosunków

139,06

 łącznie nie

więcej niż

2.502,56

 Jeżeli pracownik ponosi koszty dojazdu do pracy koleją, autobusem, komunikacją miejską lub innymi środkami komunikacji i posiada imienne okresowe bilety o wartości większej niż zryczałtowane koszty podane powyżej może przyjąć do wyliczenia dochodu wartość biletów pod warunkiem, że nie są refundowane przez pracodawcę.

Odnośnie pkt. 2. Koszty uzyskania przychodu od umów cywilnoprawnych jakimi są umowy zlecenie oraz umowy o dzieło wynoszą 20% z wyjątkiem tych jakie wynikają z przychodów wymienionych w pkt. 3.

W przypadku umów zlecenie koszty uzyskania przychodu oblicza się od przychodu pomniejszonego o składki ZUS na ubezpieczenie społeczne jakie opłaca zleceniobiorca. Wyjątek stanowią umowy zlecenie zawarte ze studentami lub młodzieżą uczącą się, od których składek na ubezpieczenie społeczne, ale również zdrowotne nie odprowadza się.

W przypadku umów, od których zleceniodawca musi odprowadzić składki mechanizm obliczania kosztów uzyskania przychodów przedstawia się następująco:

Przykład

Umowa zlecenie zawarta została na kwotę 3.000 zł. 

  • Składki na ubezpieczenie społeczne potrącone z wynagrodzenia zleceniobiorcy wynoszą 3.000 * 13,71% = 411,30 złotych,
  • Podstawa naliczania kosztów uzyskania przychodów 3.000 - 411,30 = 2.588,70 złotych,
  • Koszty uzyskania przychodów wynoszą 2.588,70 * 20% = 517,74 złotych.

Odnośnie pkt. 3. Osoby uzyskujące przychody z tytułu:

  • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
  • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
  • korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

mają zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy PDOF prawo do korzystania z 50% kosztów przychodu. Koszty w tej wysokości przysługują w przypadkach gdy podstawą ich uzyskania jest umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o przeniesienie praw własności wynalazku, lub inna umowa o podobnym charakterze.

Koszty uzyskania przychodu oblicza się w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Wyjątek stanowią przychody uzyskiwane przez twórców i autorów z praw autorskich i pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, kiedy to przychody te pomniejsza się o potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenie społeczne.

W roku podatkowy łączne koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Wynika to z obowiązującego od roku podatkowego 2013 przepisu art. 22 ust. 9a ustawy o PDOF. Roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów w 2013 roku wynosi 42.764 zł.

Na podatniku leży obowiązek śledzenia kosztów uzyskania przychodów i w przypadku ich przekroczenia (licząc u każdego płatnika odrębnie) ponad limit w trakcie roku podatkowego ma możliwość złożenia płatnikowi (lub płatnikom), oświadczenia o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów. Brak kontroli wysokości kosztów może spowodować, że sporządzając zeznanie roczne okaże się iż koszty zostały przekroczone ponad limit, a co za tym idzie wystąpiła w ciągu roku niedopłata podatku. Oświadczenie o rezygnacji z potrącania 50% kosztów obowiązuje tylko w roku, którego dotyczy. 

Program PITy 2013/2014

Polecamy Państwu doskonały program PITy 2013/2014, którym bez najmniejszych problemów można wypełnić wszystkie druki PIT za 2013 rok, w tym PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Program PIT 2013/2014 jest darmowy i można go pobrać z naszej strony.

Sprawdź także stronę abcpodatkowe.pl, gdzie znajdziesz wiele informacji na temat podatków, jak na przykład PIT 37, PIT 36, PIT-28 i o innych deklaracjach podatkowych.

PIT-37

Już ponad milion podatników złożyło PIT-37 programem PIT 2013/2014. Program ten ma wbudowany kreator druków PIT, dzięki niemu PIT-37 można przygotować w parę minut, wystarczy podać tylko kilka kwot z PIT-11, kreator umieści je w odpowiednich pozycjach druku PIT-37.

e-Deklaracje

Jak wysłać e-deklarację przez internet? Najlepiej skorzystać z programu PITy 2013/2014, wystarczy kilka kliknięć i PIT trafia do Urzędu Skarbowego. Polecamy wszystkim tą metodę dostarczania deklaracji przez internet online, nie ma lepszego sposobu na złożenie PIT za 2013 rok. Nie potrzebujesz przy tym drogiego podpisu kwalifikowanego, wysyłamy PITy przez internet za darmo!