Program PIT 2013/2014 - PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L i inne PITy 2013

Kliknij tutaj aby pobrać darmowy program PITy 2013/2014.

Doskonały program do sporządzania deklaracji rocznych PIT, pobierz go bezpłatnie i przygotuj PIT za 2013 rok w kilka minut! Program PITy 2013/2014 pomoże Ci przygotować i wysłać przez internet (e-deklaracje) wszelkiego rodzaju PITy, w tym najpopularniejsze PIT-37, PIT-28 i PIT-36, a także PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Rozliczysz nim dochody z pracy, z emerytury lub renty, dochody zagraniczne, a także dochody z działalności gospodarczej i najmu. Odliczysz także wszystkie obowiązujące ulgi podatkowe, w tym ulgę na dzieci i ulgę na internet.

PIT-38

PIT-38 służy do rozliczania dochodów kapitałowych, w tym ze sprzedaży papierów wartościowych, akcji, udziałów w spółkach itp. Stawka podatkowa wynosi 19%.

PIT-38

 • Tadeusz
 • Kategoria: PIT-38
 • Odsłony: 513

Przystępując do sporządzania e-deklaracji na formularzu PIT-38 za pomocą darmowego "Programu PITy 2013/2014" gwarantujemy Państwu, że nasz produkt  spełnia wszelkie niezbędne wymogi umożliwiające prawidłowe wypełnienie i przesłanie przez Internet formularza zeznania podatkowego do urzędu skarbowego. Szerzej o zeznaniach dostępnych w naszym programie piszemy na stronie "Zeznania podatkowe za 2013 rok", a o ich wysyłaniu na "E-deklaracje"

Zgodnie z art. 30b. ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF) przychody uzyskane z tytułu:

 • odpłatnego zbycia:
  • papierów wartościowych,
  • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
  • udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
 • objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

podlegają opodatkowaniu w wysokości 19% uzyskanego dochodu.

Podatnicy uzyskujący dochody z wyżej określonego źródła i nie uzyskują tych dochodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mają obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego na formularzu PIT 38 w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Podatnik, którego miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z czym podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, składa zeznanie do urzędu skarbowego właściwego pod względem zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.

Podatnik, którego miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z czym podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, składa zeznanie do urzędu skarbowego właściwego dla osób zagranicznych, które określa rozporządzenie Ministra Finansów. W przypadku zamiaru opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 30 kwietnia, podatnik powinien złożyć zeznanie za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Podatnik często sporządza PIT 38 na podstawie informacji zawartych w druku PIT-8C, którą sporządza i dostarcza biuro maklerskie obsługujące rachunek inwestycyjny podatnika. Informacja ta nie jest wiążąca dla podatnika i często z różnych przyczyn nie uwzględnia wszystkich kosztów związanych z uzyskiwanym przychodem.

Nie od wszystkich transakcji podatnik otrzymuje informacje PIT 8C, a należą do nich przychody uzyskane:

 • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy w transakcji uczestniczy podmiot niebędący płatnikiem podatku, a więc nie odprowadza go w imieniu podatnika do urzędu skarbowego i nie sporządza informacji,
 • poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do kosztów uzyskania przychodu najczęściej zalicza się wydatki poniesione na nabycie zbywanych papierów wartościowych oraz koszty związane z usługą maklerską. W przypadku nabycia przez podatnika papierów wartościowych poprzez spadek lub darowiznę ich cena nabycia wynosi 0.00 złotych, a w przypadku ich zbycia wolna od podatku jest kwota podatku od spadku i darowizn uiszczona wcześniej przez podatnika.

Osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, a więc również tych położonych poza granicami.

Jeżeli podatnik osiąga dochody, o których mowa w art. 30b ust. 1 (piszemy o nich na wstępie), zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, dochody te łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. Odpowiednio zasadę tą stosuje się w przypadku podatników, którzy omawiane dochody uzyskali wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku omawianymi dochodami w przypadku uzyskania ich poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej podatnik sporządzający zeznanie na druku PIT 38 musi załączyć do niego załącznik PIT/ZG. Jest to jedyny załącznik jaki przewiduje zeznanie PIT 38. W załączniku PIT/ZG podatnik wykazuje dochody z zagranicy i podatek tam zapłacony.

Dla prawidłowego sporządzenia załącznika wszystkie kwoty, na podstawie których określa się wartości dochodu i podatku, a które wyrażone są w walutach obcych, przelicza się na polskie złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztów lub zapłaty podatku.

Zeznanie PIT 38 przewiduje uwzględnienie straty z lat ubiegłych (patrz "odliczenie straty z lat ubiegłych").

W przypadku małżonków, którzy uzyskali omawiane dochody prawodawca nie przewiduje łącznego ich rozliczenia. Na wysokość należnych podatków metoda taka nie miałaby wpływu gdyby oboje uzyskali dochody, ale przy stracie jednego z nich mogłoby nastąpić kompensata. 

Po obliczeniu należnego podatku, podatnik może wypełnić wniosek o przekazaniu 1% na rzecz OPP.

Po sporządzeniu zeznania podatkowego na druku PIT 38 możemy przystąpić operacji przekazania e deklaracji do urzędu skarbowego. W tym celu na wygenerowanym PIT 38:

 • na pasku narzędziowym klikamy przycisk "e-Deklaracje",
 • w oknie "Wysyłanie deklaracji - e-Deklaracje" wpisujemy "Przychód podatnika z zeznania PIT za rok 2012",
 • czekamy na informacje o wysłaniu dokumentu,
 • na pasku narzędziowym klikamy przycisk "Poświadczenie odbioru",
 • drukujemy Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

 

druk pit 38 2013

Program PITy 2013/2014

Polecamy Państwu doskonały program PITy 2013/2014, którym bez najmniejszych problemów można wypełnić wszystkie druki PIT za 2013 rok, w tym PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Program PIT 2013/2014 jest darmowy i można go pobrać z naszej strony.

Sprawdź także stronę abcpodatkowe.pl, gdzie znajdziesz wiele informacji na temat podatków, jak na przykład PIT 37, PIT 36, PIT-28 i o innych deklaracjach podatkowych.

PIT-37

Już ponad milion podatników złożyło PIT-37 programem PIT 2013/2014. Program ten ma wbudowany kreator druków PIT, dzięki niemu PIT-37 można przygotować w parę minut, wystarczy podać tylko kilka kwot z PIT-11, kreator umieści je w odpowiednich pozycjach druku PIT-37.

e-Deklaracje

Jak wysłać e-deklarację przez internet? Najlepiej skorzystać z programu PITy 2013/2014, wystarczy kilka kliknięć i PIT trafia do Urzędu Skarbowego. Polecamy wszystkim tą metodę dostarczania deklaracji przez internet online, nie ma lepszego sposobu na złożenie PIT za 2013 rok. Nie potrzebujesz przy tym drogiego podpisu kwalifikowanego, wysyłamy PITy przez internet za darmo!