Program PIT 2013/2014 - PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L i inne PITy 2013

Kliknij tutaj aby pobrać darmowy program PITy 2013/2014.

Doskonały program do sporządzania deklaracji rocznych PIT, pobierz go bezpłatnie i przygotuj PIT za 2013 rok w kilka minut! Program PITy 2013/2014 pomoże Ci przygotować i wysłać przez internet (e-deklaracje) wszelkiego rodzaju PITy, w tym najpopularniejsze PIT-37, PIT-28 i PIT-36, a także PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Rozliczysz nim dochody z pracy, z emerytury lub renty, dochody zagraniczne, a także dochody z działalności gospodarczej i najmu. Odliczysz także wszystkie obowiązujące ulgi podatkowe, w tym ulgę na dzieci i ulgę na internet.

PIT-36

Druk PIT-36 jest wypełniany najczęściej przez osoby prowadzące własne firmy, a także przez podatników pracujących za granicą kraju. PIT-36 składa się do końca kwietnia, możemy w nim odliczać większość ulg podatkowych.

PIT-36

 • Tadeusz
 • Kategoria: PIT-36
 • Odsłony: 987

Przystępując do sporządzania e-deklaracji na formularzu PIT-36 za pomocą darmowego "Programu PITy 2013/2014" gwarantujemy Państwu, że nasz produkt  spełnia wszelkie niezbędne wymogi umożliwiające prawidłowe wypełnienie i przesłanie przez Internet formularza zeznania podatkowego do urzędu skarbowego. Szerzej o zeznaniach dostępnych w naszym programie piszemy na stronie "Zeznania podatkowe za 2013 rok", a o ich wysyłaniu na "E-deklaracje"

Roczne zeznanie podatkowe na druku PIT 36 składają podatnicy, którzy uzyskali za rok 2013 jakiekolwiek dochody opodatkowane z wykorzystaniem skali podatkowej (18 i 32%), a zaliczki na podatek i sam podatek nie były przekazywane do urzędu skarbowego za pośrednictwem płatnika. Tak, więc deklaracja PIT 36 dotyczy podatników, którzy:

 • prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej rozliczane z podatku na zasadach ogólnych to jest według skali podatkowej,
 • korzystali z tzw. kredytu podatkowego na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF),
 • rozliczają się w jednym z pięciu  kolejnych lat podatkowych po skorzystaniu z kredytu podatkowego według zasad określonych w art. 44 ust. 7f ustawy o PDOF,
 • są zobowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
 • chcą obniżyć dochód o straty z lat ubiegłych (patrz odliczenie "straty z lat ubiegłych"),
 • wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29 ustawy o PDOF, a jako osoby fizyczne nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy),
 • wykazują należny zryczałtowany podatek od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30 i 30a ustawy o PDOF, jeżeli podatek ten nie był pobrany przez płatnika,
 • wykazują należny podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych w roku 2008, o których mowa w art. 30e ustawy o PDOF( patrz "PIT-39" i "ulga meldunkowa i ulga mieszkaniowa").  

lub uzyskiwali przychody:

 • z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane według skali podatkowej (patrz "dochody z prywatnego najmu - PIT-36"),
 • ze źródeł krajowych, od których podatnik zobowiązany był samodzielnie opłacać zaliczki na podatek dochodowy,
 • ze źródeł przychodów położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa polskiego płatnika (patrz "opodatkowanie dochodów zagranicznych"),
 • z innych źródeł, opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, od których nie było w ciągu roku obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.

Wystarczy spełniać jeden z powyższych warunków, aby zaistniał obowiązek rozliczenia się na formularzu PIT 36. Podobnie przy łącznym opodatkowaniu małżonków, co najmniej jeden warunek musi być spełniony przez jednego z małżonków.

Podobnie jak przypadku zeznania na druku PIT 37, podatnik zobowiązany do rozliczenia się na druku PIT 36 może zawnioskować i rozliczyć się łącznie z małżonkiem (patrz "łączne opodatkowanie dochodów małżonków") lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci (patrz "opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci"). Wybór tych sposobów opodatkowania nie może być jednak zastosowany, jeżeli podatnik, współmałżonek lub dziecko uzyskali przychody opodatkowane:

 • zryczałtowanym podatkiem od dochodów ewidencjonowanych (PIT 28), z wyjątkiem przychodów z prywatnego najmu lub dzierżawy,
 • podatkiem liniowym (patrz PIT-36L),
 • podatkiem tonażowym lub kartą podatkową.

W zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT 36 zastosowanie mają wszystkie odliczenia i ulgi podatkowe jakie można  uwzględniać przy zeznaniu podatkowym składanym na formularzu PIT 37,a są to m.in:

 • odliczenie składki na ubezpieczenie społeczne,
 • odliczenie darowizn,
 • odliczenie wydatków związanych z rehabilitacją,
 • odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ulga z tytułu wychowania dzieci.

W pewnych przypadkach podatnik sporządzając zeznanie na druku PIT 36 będzie wykorzystywał inne informacje o uzyskanych dochodach swoich lub współmałżonka np. PIT-11, PIT11A, PIT-40 (patrz "roczne obliczenie podatku dochodowego na druku PIT-40") i inne.

Podobnie jak w przypadku innych zeznań podatkowych w przekazywanym do urzędu skarbowego zeznaniu podatnik może wypełnić wniosek o przekazanie 1% na rzecz OPP.

Po sporządzeniu zeznania podatkowego na druku PIT 36 możemy przystąpić operacji przekazania e deklaracji do urzędu skarbowego. W tym celu na wygenerowanym PIT 36:

 • na pasku narzędziowym klikamy przycisk "e-Deklaracje",
 • w oknie "Wysyłanie deklaracji - e-Deklaracje" wpisujemy "Przychód podatnika z zeznania PIT za rok 2012",
 • czekamy na informacje o wysłaniu dokumentu,
 • na pasku narzędziowym klikamy przycisk "Poświadczenie odbioru",
 • drukujemy Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

                                               

Dochody z tytułu prywatnego najmu - PIT-36

 • Tadeusz
 • Kategoria: PIT-36
 • Odsłony: 1566

Dochody z prywatnego najmu - PIT-36

Jeżeli osoba posiadająca składniki majątkowe (budynki, lokale, samochody, maszyny, magazyny, grunt, parcele itp.) decyduje się na ich wynajem lub dzierżawę, to terminach określonych przepisami musi odprowadzić należny podatek od korzyści osiągniętych z tytułu tych umów. W tym przypadku mówimy o przychodach, którego źródło zdefiniowane jest przez art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF), który brzmi że źródłem tego przychodu jest:

"najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą".

Z uwagi na wyłączenie z najmu lub dzierżawy składników majątku związanych z działalnością gospodarczą w przypadku pozostałych będziemy mówić o ich prywatnym wynajęciu lub dzierżawie.

Po zawarciu umowy najmu lub dzierżawy, a przed pierwszym terminem płacenia podatku dochodowego musimy zdecydować się co do wyboru formy opodatkowania przychodów. Do wyboru mamy dwie metody tj.:

 • opodatkowanie z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej, lub
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przy zastosowaniu pierwszej metody kwota 3.089 złotych wolna jest od podatku, a po uwzględnieniu zasad zaokrąglania wynikających z art. 63 Ordynacji podatkowej - 3.091 złotych. Po przekroczeniu tej kwoty dochodu podatek wynosi 18% od podstawy obliczenia podatku, a po przekroczeniu kwoty 85.528 zł. dochodu, podatek wynosi 32% od podstawy.

Wydawać by się mogło, że metoda ta nie jest korzystna w porównaniu do od zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku której podatek od przychodu wynosi 8,5%. Nie jest tak zawsze, ponieważ musimy mieć na uwadze fakt, że wszelkie wydatki związane z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu w przypadku ryczałtu nie są brane pod uwagę przy obliczaniu zobowiązania podatkowego. W przypadku metody opodatkowania według skali podatkowej (PIT-36), tego typu wydatki traktowane są jako koszty uzyskania przychodu i różnica między przychodami a kosztami stanowi dochód do opodatkowania. Tak więc duże koszty uzyskania przychodu skłaniają do wyboru opodatkowania według skali podatkowej, a małe lub ich brak do zastosowania opodatkowania zryczałtowanego. W przypadkach budzących wątpliwości trzeba posłużyć się kalkulacją przychodów i kosztów. W przypadku kosztów musimy wiedzieć jakie wydatki do tych kosztów możemy zaliczyć i w jakiej wysokości zostaną prawdopodobnie poniesione w danym roku podatkowym.

Zgodnie z definicją kosztów uzyskania przychodów w przypadku prywatnego najmu, kosztami będą wydatki poniesione na remont, modernizację lub ulepszenie przedmiotu najmu. Podobnie jeżeli budynek lub lokal wyposażymy w meble, sprzęt AGD, RTV lub inny sprzęt, który wymagany jest przy konkretnym przeznaczeniu lokali wydatki poniesione będziemy mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Jeżeli cena jednostkowa zakupionego sprzętu przekroczy 3.500 złotych, a ich przewidywany okres użytkowania przekracza jeden rok, to wówczas wyposażenie takie zaliczamy do środków trwałych, a w koszty zaliczamy odpisy amortyzacyjne, których wysokość zależy od wartości początkowej i grupy klasyfikacji środków trwałych. Do środków trwałych podlegających amortyzacji możemy zaliczyć sam przedmiot najmu (np. budynek, samochód, maszynę itp.). Odpisy amortyzacyjne tak jak wszystkie inne koszty uzyskania przychodu zmniejszają dochód, a co za tym idzie również zobowiązanie podatkowe. Dla prawidłowego naliczenia amortyzacji niezbędna jest znajomość przepisów jakie określają artykuły od 22a do 22n ustawy o PDOF. 

Zdarza się, że między okresami najmu występują przerwy, a wynajmujący ponosi koszty związane z opłatą mediów lub bieżącym remontem. Wydatki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ponieważ wynikają z dbałości o źródło przychodu.

Jeżeli zgodnie z umową najmu koszty związane z eksploatacją lokalu (media, wywóz śmieci itp.) ponosi najemca, u wynajmującego nie są one przychodem.

Przychodem nie jest również, z uwagi na jej zwrotny charakter pobrana przez wynajmującego kaucja. Jeżeli jednak wynajmujący po okresie najmu z uwagi na straty zawinione przez najemcę kaucję zatrzyma, to wówczas będzie ona jego przychodem.

Osoba osiągająca przychody z prywatnego najmu nie ma obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, jednak w zależności od ilości zdarzeń jakie mają wpływ na ustalenie wysokości należnego podatku dobrze jest na jej wzór prowadzić ewidencję uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów.

Terminem płacenia zaliczek na podatek dochodowy jest 20-ty dzień miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień powinien zapłacić do 20 stycznia, chyba że w terminie tym sporządzi zeznanie podatkowe na formularzu PIT 36 i wówczas zapłaci ostatecznie obliczony podatek pomniejszony o wcześniej zapłacone zaliczki.    

W przypadku gdy podatnik z tytułu najmu poniesie stratę, może ją odliczyć w zeznaniach za lata następne według zasad obowiązujących przy odliczaniu straty z lat ubiegłych (patrz "odliczenie straty z lat ubiegłych").                        

Program PITy 2013/2014

Polecamy Państwu doskonały program PITy 2013/2014, którym bez najmniejszych problemów można wypełnić wszystkie druki PIT za 2013 rok, w tym PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Program PIT 2013/2014 jest darmowy i można go pobrać z naszej strony.

Sprawdź także stronę abcpodatkowe.pl, gdzie znajdziesz wiele informacji na temat podatków, jak na przykład PIT 37, PIT 36, PIT-28 i o innych deklaracjach podatkowych.

PIT-37

Już ponad milion podatników złożyło PIT-37 programem PIT 2013/2014. Program ten ma wbudowany kreator druków PIT, dzięki niemu PIT-37 można przygotować w parę minut, wystarczy podać tylko kilka kwot z PIT-11, kreator umieści je w odpowiednich pozycjach druku PIT-37.

e-Deklaracje

Jak wysłać e-deklarację przez internet? Najlepiej skorzystać z programu PITy 2013/2014, wystarczy kilka kliknięć i PIT trafia do Urzędu Skarbowego. Polecamy wszystkim tą metodę dostarczania deklaracji przez internet online, nie ma lepszego sposobu na złożenie PIT za 2013 rok. Nie potrzebujesz przy tym drogiego podpisu kwalifikowanego, wysyłamy PITy przez internet za darmo!