Program PIT 2013/2014 - PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L i inne PITy 2013

Kliknij tutaj aby pobrać darmowy program PITy 2013/2014.

Doskonały program do sporządzania deklaracji rocznych PIT, pobierz go bezpłatnie i przygotuj PIT za 2013 rok w kilka minut! Program PITy 2013/2014 pomoże Ci przygotować i wysłać przez internet (e-deklaracje) wszelkiego rodzaju PITy, w tym najpopularniejsze PIT-37, PIT-28 i PIT-36, a także PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Rozliczysz nim dochody z pracy, z emerytury lub renty, dochody zagraniczne, a także dochody z działalności gospodarczej i najmu. Odliczysz także wszystkie obowiązujące ulgi podatkowe, w tym ulgę na dzieci i ulgę na internet.

Druki PIT

Jakie druki PIT należy wypełnić w przypadku osiągania różnych dochodów? Jak najszybciej wypełnić PIT? Dowiedz się więcej na temat rozliczania deklaracji PIT za 2013 rok.

PIT-37

 • Tadeusz
 • Kategoria: PIT-37
 • Odsłony: 3842

Przystępując do sporządzania e-deklaracji na formularzu PIT-37 za pomocą darmowego "Programu PITy 2013/2014" gwarantujemy Państwu, że nasz produkt  spełnia wszelkie niezbędne wymogi umożliwiające prawidłowe wypełnienie i przesłanie przez Internet formularza zeznania podatkowego do urzędu skarbowego. Szerzej o zeznaniach dostępnych w naszym programie piszemy na stronie "Zeznania podatkowe za 2013 rok", a o ich wysyłaniu na "E-deklaracje"

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na formularzu PIT 37 przeznaczone jest dla osób, które w roku podatkowym za pośrednictwem płatnika uzyskały przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przychody te opodatkowane są wyłącznie na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, to jest w szczególności z tytułu:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (między innymi z umów zlecenia,kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej.

Formularza PIT 37 nie wypełniają podatnicy, którzy:

 • prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • obowiązani są doliczyć do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci,
 • obniżają dochody o straty z lat ubiegłych,

ponieważ w tych przypadkach podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie na formularzu PIT 36, który również dotyczy wykazania przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych tj. przy zastosowaniu skali podatkowej (patrz "PIT-36").  

Czytaj więcej

PIT-37 i rozliczanie dochodów z pracy

 • Sebastian
 • Kategoria: PIT-37
 • Odsłony: 1517

PIT-37 najczęściej jest rozliczany przez osoby osiągające dochody z pracy najemnej. W takim przypadku deklarację PIT-37 wypełniamy na podstawie otrzymanych od pracodawcy druków PIT-11, na których mamy podane sumę przychodów, wartość kosztu uzyskania tych przychodów, a także kwotę pobranych w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.

Dodatkowo na PIT-37 wykazywane są także kwoty składek ZUS płaconych od wynagrodzenia, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Sporządzenie druku PIT-37 na podstawie druku (lub druków, bo może ich być więcej jeśli pracowaliśmy w więcej niż w jednym zakładzie pracy) PIT-11 sprowadza się do przepisania tych kwot w odpowiednie pola deklaracji PIT-37.

Oto jak wygląda typowy druk PIT-37 przygotowany w programie PITy 2013/2014:

pit 37 2013 druk darmowy program

PIT-28

 • Tadeusz
 • Kategoria: PIT-28
 • Odsłony: 2349

Przystępując do sporządzania e-deklaracji na formularzu PIT-28 za pomocą darmowego "Programu PITy 2013/2014" gwarantujemy Państwu, że nasz produkt  spełnia wszelkie niezbędne wymogi umożliwiające prawidłowe wypełnienie i przesłanie przez Internet formularza zeznania podatkowego do urzędu skarbowego. Szerzej o zeznaniach dostępnych w naszym programie piszemy na stronie "Zeznania podatkowe za 2013 rok", a o ich wysyłaniu na "E-deklaracje"      

Zeznanie podatkowe na druku PIT-28 przeznaczone jest dla osób opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Warunki jakie muszą być spełnione dla zastosowania tej formy opodatkowania przychodów określają przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144 poz. 930; ostatnia zmiana w Dz. U. z 2012 r. poz. 1540).     

Zgodnie z art. 6. ust. 1 ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie (utarło się mówić "na swoje nazwisko i imię"), w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Za przychód z działalności, uważa się kwoty należne, niekoniecznie faktycznie otrzymane, pomniejszone o wartość zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i rabatów lub skont. W przypadku podatników opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód uważa się sumę kwot należnych pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. O przychodach tych piszemy na stronie "przychody z prywatnego najmu opodatkowane ryczałtem".

Warunkiem wstępnym do tego, aby podatnik rozliczał swoje przychody według zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w tej formie.

Czytaj więcej

Przychody z tytułu prywatnego najmu opodatkowane ryczałtem

 • Tadeusz
 • Kategoria: PIT-28
 • Odsłony: 1728

Właściciele składników majątkowych (budynki, lokale, samochody, maszyny, grunty itp.) często decydują się na ich wynajem lub dzierżawę. Przepisy mówiące o źródłach przychodów według mówią w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF) określają je jako, cytujemy za ustawą:

"najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą"

W dalszej części artykułu zajmiemy się rozliczeniem przychodów z tzw. prywatnego najmu lub dzierżawy, chociaż zagadnienia z nim związane dotyczą całości cytowanych przychodów.

Na wstępie podatnik dokonać musi wyboru formy opodatkowania, mając do wyboru:

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • zasady ogólne według progresywnej skali podatkowej.

Jeżeli, koszty jakie jakie planujemy ponosić w związku z wynajmem lub dzierżawą będą stosunkowo niewielkie, wysokość kwot podatku jakie będziemy płacić w ciągu roku i po jego zakończeniu skłania nas do wyboru opodatkowania zryczałtowanego. Podatek przy tej formie opodatkowania wynosi 8,5% niezależnie od wysokości przychodu i którego nie ograniczają żadne limity. Limity te obowiązują w przypadku rozliczania się z przychodów od pozarolniczej działalności metodą zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych(patrz PIT-28). Metoda zryczałtowanego podatku ma również te zalety, że:

 • ewidencja przychodów prowadzona dla potrzeb podatku zryczałtowanego jest dużo prostsza od tej jaka musi być prowadzona przy metodzie z zastosowaniem skali podatkowej,
 • nie wymaga gromadzenia dokumentów potwierdzających wydatki związane z przychodami z najmu lub dzierżawy,
 • nie wymaga znajomości przepisów dotyczących amortyzacji składników majątkowych (środków trwałych).

Czytaj więcej

PIT-28 - dochody opodatkowane ryczałtem od przychodów

 • Sebastian
 • Kategoria: PIT-28
 • Odsłony: 2145

Opodatkowanie ryczałtem stosowane jest w przypadku dwóch rodzajów przychodów:

 1. dla przychodów z działalności gospodarczej, wykonywanej samodzielnie lub w ramach spółki osób fizycznych,
 2. dla przychodów z najmu, głownie najmu nieruchomości, wykonywanego nie w ramach dziłalności gospodarczej.

PIT-28 składamy do końca stycznia po roku podatkowym. Załączniki dodawane do tedo druku PIT-28 to PIT-28/A i PIT-28/B.

 PIT-28 wypełniony programem PITy 2013/2014:

druk pit 28 2013 2014

Podkategorie

 • PIT-37

  PIT-37 składamy do 30 kwietnia 2014 roku. Bardzo dobrym pomysłem na PIT-37 jest program PITy 2013/2014, który jest bezpłatny i aktywnie wspomaga podatników już od 5 lat przy rozliczaniu PIT-ów. Pobierz darmowy program do PIT 37 i rozlicz swoją deklarację w najprostszy sposób.

 • PIT-28

  Druk PIT-28 jest rozliczany przez podatników prowadzących działalność gospodarczą (samodzielnie lub w spółce) lub osiągają przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy itp. Aby skorzystać z tej formy opodatkowania należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym, że będziemy płacić podatek od przychodu. PIT-28 składamy wcześniej niż inne PITy, zawsze do 31 stycznia!

 • PIT-36

  Druk PIT-36 jest wypełniany najczęściej przez osoby prowadzące własne firmy, a także przez podatników pracujących za granicą kraju. PIT-36 składa się do końca kwietnia, możemy w nim odliczać większość ulg podatkowych.

 • PIT-40

  Druk PIT-40 to roczne rozliczenie z podatku dochodowego. Druk PIT-40 sporządzają płatnicy (pracodawcy) na wniosek pracownika. Jeśli otrzymałeś PIT-40 to nie musisz już składać deklaracji PIT samodzielnie, aczkolwiek możesz to zrobić jeśli chcesz skorzystać z ulg podatkowych czy preferencyjnych sposobów opodatkowania.

 • PIT-36L

  Wszystko na temat druku PIT-36L - podatek liniowy 19% z działalności gospodarczej i z działów specjalnych produkcji rolnej.

 • PIT-38

  PIT-38 służy do rozliczania dochodów kapitałowych, w tym ze sprzedaży papierów wartościowych, akcji, udziałów w spółkach itp. Stawka podatkowa wynosi 19%.

 • PIT-39

  Druk PIT-39 to rozliczenie z dochodów ze sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz udział w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Program PITy 2013/2014

Polecamy Państwu doskonały program PITy 2013/2014, którym bez najmniejszych problemów można wypełnić wszystkie druki PIT za 2013 rok, w tym PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Program PIT 2013/2014 jest darmowy i można go pobrać z naszej strony.

Sprawdź także stronę abcpodatkowe.pl, gdzie znajdziesz wiele informacji na temat podatków, jak na przykład PIT 37, PIT 36, PIT-28 i o innych deklaracjach podatkowych.

PIT-37

Już ponad milion podatników złożyło PIT-37 programem PIT 2013/2014. Program ten ma wbudowany kreator druków PIT, dzięki niemu PIT-37 można przygotować w parę minut, wystarczy podać tylko kilka kwot z PIT-11, kreator umieści je w odpowiednich pozycjach druku PIT-37.

e-Deklaracje

Jak wysłać e-deklarację przez internet? Najlepiej skorzystać z programu PITy 2013/2014, wystarczy kilka kliknięć i PIT trafia do Urzędu Skarbowego. Polecamy wszystkim tą metodę dostarczania deklaracji przez internet online, nie ma lepszego sposobu na złożenie PIT za 2013 rok. Nie potrzebujesz przy tym drogiego podpisu kwalifikowanego, wysyłamy PITy przez internet za darmo!